EU Artificial Intelligence Act: орієнтир для українського законодавця

13 березня 2024 року депутати Європейського парламенту схвалили нормативно-правовий акт, що передбачає комплексне правове регулювання у сфері штучного інтелекту в Європейському Союзі: Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts (надалі – «AI Act»).

Фінальний текст AI Act наразі підлягає юридично-лінгвістичній перевірці й має бути остаточно прийнятий до завершення роботи Європейського парламенту (через так звану процедуру «corrigendum», очікується у квітні цього року), а також підлягатиме офіційному схваленню Радою Європи. AI Act набуде чинності через 20 днів після його опублікування в Офіційному Журналі ЄС (Official Journal of the European Union).

Зважаючи на те, що AI Act має стати орієнтиром для правового регулювання сфери штучного інтелекту в Україні, а також з урахуванням схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні, варто проаналізувати мету правового регулювання, закладену в AI Act.

Пункт 1 преамбули доступного онлайн проекту AI Act визначає мету правового регулювання таким чином: «to improve the functioning of the internal market by laying down a uniform legal framework in particular for the development, placing on the market, putting into service and the use of artificial intelligence systems in the Union in conformity with Union values, to promote the uptake of human centric and trustworthy artificial intelligence while ensuring a high level of protection of health, safety, fundamental rights enshrined in the Charter, including democracy and rule of law and environmental protection, against harmful effects of artificial intelligence systems in the Union and to support innovation. This regulation ensures the free movement of AI-based goods and services cross-border, thus preventing Member States from imposing restrictions on the development, marketing and use of Artificial Intelligence systems (AI systems), unless explicitly authorised by this Regulation» (можливий варіант перекладу українською мовою: «покращити функціонування внутрішнього ринку шляхом встановлення єдиного правового регулювання, зокрема, для розробки, розміщення на ринку, введення в експлуатацію та використання систем штучного інтелекту в Союзі відповідно до цінностей Союзу, сприяти впровадженню орієнтованого на людину та вартого довіри штучного інтелекту, забезпечуючи при цьому високий рівень захисту здоров’я, безпеки, основних прав, закріплених у Хартії, включаючи демократію та верховенство права, а також охорону навколишнього середовища, від шкідливого впливу систем штучного інтелекту в Союзі, а також для підтримки інновацій. Цей нормативний акт забезпечує вільний транскордонний рух товарів і послуг, заснованих на штучному інтелекті, таким чином запобігаючи встановленню державами-членами обмежень на розробку, маркетинг і використання систем штучного інтелекту (систем ШІ), якщо тільки це прямо не передбачено цим Регламентом»).

Мета правового акту є важливою в контексті принципу пропорційності та принципу правової визначеності. Правові норми повинні передбачати способи та засоби правового регулювання, що є пропорційними їх меті. Крім того, мета закону має велике значення для телеологічного тлумачення правових норм.

Цілепокладання в нормах правових актів є важливим також для реалізації прозорості, яка може розглядатися як правова цінність, що є засобом досягнення мети правового регулювання шляхом забезпечення якості інформації та гарантування справедливого середовища і балансу у відповідних інформаційних потоках. Прозорість має особливе значення для розвитку штучного інтелекту. В AI Act прозорості приділено значної законодавчої уваги (зокрема, ст. 13, ст. 52 AI Act). Зважаючи на ціннісний характер прозорості, вона повинна гарантувати, що використання штучного інтелекту сприяє іншим суспільним цінностям і відповідає загальній меті правового регулювання та узгоджується з цілями людського прогресу і сталого розвитку. Правові норми вітчизняного законодавства, що будуть розроблятися для сфери штучного інтелекту в Україні, мають врахувати положення AI Act щодо мети правового регулювання та ґрунтуватися на основоположних принципах права.

Матеріал підготувала Дар’я Богатчук,
старша викладачка кафедри загальнотеоретичного
правознавства та публічного права факультету правничих наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

12.04.2024