Місцеві бюджети під час війни: що варто знати?

У цьому документі експерти розкривають такі питання:

 • Як змінилися повноваження органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері під час війни?
 • Що належить до повноважень військових адміністрацій?

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» виключно сільська, селищна, міська ради на пленарних засіданнях затверджують місцевий бюджет, вносять до нього зміни, затверджують звіт про виконання бюджету, а також ухвалюють рішення щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, згідно зі статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування», наділені наступними повноваженнями в сфері бюджету та фінансів:

 • складати, схвалювати, подавати на розгляд відповідної ради прогноз місцевого бюджету, складати проект місцевого бюджету, подавати його на затвердження відповідної ради, забезпечувати виконання бюджету;
 • щоквартально подавати раді письмові звіти про хід і результати виконання бюджету;
 • готувати і подавати до районних, обласних рад необхідні фінансові показники і пропозиції щодо проектів районних і обласних бюджетів;
 • встановлювати за узгодженим рішенням відповідних рад порядок використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;
 • здійснювати фінансування видатків з місцевого бюджету;
 • залучати на договірних засадах кошти підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, та кошти населення, а також бюджетні кошти на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • об’єднувати на договірних засадах кошти відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;
 • укладати з юридичними і фізичними особами договори на справляння місцевих зборів;
 • готувати та затверджувати переліки спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;
 • брати участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням відповідної ради.

У період дії воєнного стану окремі повноваження щодо розпорядження коштами місцевих бюджетів на території, де не ведуться бойові дії та не утворено військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів), надано головам відповідних територіальних громад.

За таких умов сільський, селищний, міський голова виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби Збройних Сил України та/або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану (пункт 1 ч. 5 статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

У разі наявності фактів порушення Конституції чи законів України головою відповідної територіальної громади під час реалізації цих повноважень начальник обласної військової адміністрації за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України порушує перед Президентом України питання про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) (ч. 6 статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Таке рішення приймає Президент України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування (ч. 1, 2 статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

Указом Президента України «Про утворення військових адміністрацій» № 68/2022 від 24 лютого 2022 року на території України утворено 24 обласних військових адміністрацій та Київську міську військову адміністрацію. Військові адміністрації утворено у всіх районах і окремих населених пунктах.

Згідно з ч. 8 ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» військові адміністрації населених пунктів, районні, обласні військові адміністрації здійснюють свої повноваження протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування.

Фінансування діяльності військових адміністрацій із виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій – за рахунок коштів Державного бюджету України (ч. 6 ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

До повноважень військових адміністрацій населених пунктів, відповідно до ч. 2 статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», серед іншого належать:

 • складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, забезпечення виконання бюджету (пункт 5);
 • залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища (пункт 9);
 • встановлення для підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету (пункт 11);
 • вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку із похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством (пункт 17);
 • створення за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги (пункт 28).

Районні, обласні військові адміністрації, у разі прийняття Верховною Радою України за поданням Президента України відповідного рішення, або у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області, здійснюють повноваження зі складання та затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення
(п. 1 ч. 3 ст. 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).

З метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень для забезпечення безперебійного функціонування установ і закладів бюджетної сфери, комунальних підприємств та задоволення життєво необхідних потреб жителів територіальних громад у період воєнного стану Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» № 252 від 11 березня 2022 року.

Згідно з цією постановою виконання та формування місцевих бюджетів здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням таких особливостей:

1) органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації здійснюють бюджетні повноваження до утворення військових адміністрацій;

2) виконавчі комітети відповідних місцевих рад, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні адміністрації або військові адміністрації:

 • приймають за поданням місцевих фінансових органів рішення про внесення змін до рішень про місцеві бюджети;
 • здійснюють без погодження відповідною комісією місцевої ради передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою;
 • можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевого бюджету державному бюджету для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності;
 • затверджують місцеві (цільові) програми (вносять до них зміни);
 • приймають рішення (кожна із сторін) про передачу коштів між місцевими бюджетами без укладення договорів;
 • здійснюють розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам;

3) місцеві фінансові органи забезпечують складення проектів місцевих бюджетів, які затверджуються рішеннями виконавчих комітетів відповідних місцевих рад чи розпорядженнями місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій або військових адміністрацій.

Крім того, до Бюджетного кодексу України внесені зміни, згідно з якими в умовах воєнного стану або для здійснення заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності органи місцевого самоврядування або військові адміністрації можуть приймати рішення про перерахування коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету, а також про спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, на заходи територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію, вивезення, переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце проживання, перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану (пункт 22-2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»).

З огляду на цю можливість можна виділити рекомендовані сфери та навести гарні приклади фінансування коштом місцевих бюджетів найнеобхідніших потреб в умовах війни:

 • заходи територіальної оборони;
 • допомога ЗСУ;
 • задоволення продовольчих потреб цивільного населення;
 • евакуація/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця (приклад);
 • оплата транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили домівки, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану (приклад);
 • здійснення почесної церемонії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (приклад);
 • допомога людям похилого віку та людям з інвалідністю (приклад);
 • організація сімейного відпочинку постраждалих учасників осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (приклад).

Підготували Наталія Кравченко, куратор Правничої клініки,
та Максим Завгородній, студент Правничої клініки
Національного університету «Києво-Могилянська академія»

21.06.2022