Підтвердження освіти, здобутої на тимчасово окупованій території України

Підтвердження освіти, здобутої на тимчасово окупованій території України

Документи про освіту (дипломи, атестати тощо), видані на тимчасово окупованих територіях України, не визнаються та не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах світу.

Однак це не означає, що результати навчання, отримані у процесі здобуття освіти у навчальних закладах на окупованих територіях, не можуть бути визнані.

Як підтвердити на території України результати навчання, рівень освіти, отримані у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України, а також періоди навчання?

Що таке тимчасово окупована територія?

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) – це частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Перелік територій, що є тимчасово окупованими, міститься, зокрема, в Указі Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» від 7 лютого 2019 року №32/2019, Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженому наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25 квітня 2022 року №75 (цей перелік періодично оновлюється).

Хто має право на визнання рівня освіти, здобутої на тимчасово окупованих територіях?

 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;
 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України;
 • зазначені вище особи, які переселилися з тимчасово окупованої території України.

Зверніть увагу: особи, які почали здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території після дати початку тимчасової окупації відповідної території – не мають права на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання (абз. 6 ч. 12 ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»).

Як підтвердити кваліфікацію, результати навчання та періоди навчання?

Для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України, визначено спеціальний механізм атестації.

Проведення атестації для визнання кваліфікації в системі вищої освіти здійснюється тільки за наявності в особи документа про повну загальну середню освіту (базову загальну середню освіту) державного зразка.

Якщо документа про повну загальну середню освіту (базову загальну середню освіту) державного зразка немає, то заявник має право звернутися до закладу загальної середньої освіти, визначеного органом управління освіти, з метою зарахування його на екстернатну форму навчання для проходження річного оцінювання та атестації.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в процесі здобуття загальної середньої освіти

Прийом заяв на екстернатну форму навчання здійснюється протягом всього календарного року.

Зарахування заявників на екстернатну форму навчання до визначеного органом управління освіти закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх заявників);
 • заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх заявників);
 • заявою неповнолітньої особи, яка виїхала з неконтрольованої території у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Інформація про індивідуальні форми здобуття освіти, що забезпечуються закладами освіти, зокрема щодо екстернатної форми навчання, оприлюднюється на їх вебсайтах (за їх відсутності – на вебсайтах засновників закладів освіти).

Під час подання заяви (заява) заявник особисто пред’являє документ, що посвідчує особу. До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію (освітня декларація)з наклеєною на неї фотокарткою. Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9 та 11 класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання.

Після проходження заявником річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє документ про базову або повну загальну середню освіту та видає його заявникові.

Довідка закладу загальної середньої освіти в довільній формі про замовлення заявникові документа про базову або повну загальну середню освіту є підставою для допуску заявника до проходження атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України.

Порядок проходження атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти

Підставою для атестації є освітня декларація, яка особисто подається заявником до вищого навчального закладу за встановленою формою (освітня декларація).

Особи, які проживали та навчалися у закладах вищої освіти на тимчасово окупованій території України, мають право звернутися до будь-якого закладу вищої освіти України, в якому здійснюється підготовка за відповідною спеціальністю, із заявою щодо проходження такої атестації.

Рішення щодо можливості проведення зазначеної атестації ухвалює виключно керівництво відповідного закладу вищої освіти. Відповідні вищі навчальні заклади надають консультативну допомогу в заповненні освітніх декларацій.

До освітньої декларації додаються:

 • документ, що посвідчує особу;
 • оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності) У разі наявності іноземного документа про освіту – відповідний документ про його визнання.
 • дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копія документа, що підтверджує трудові відносини та стаж роботи (за наявності).

Для проведення атестації вищий навчальний заклад утворює комісію з атестації. Комісія надає (надсилає) заявнику запрошення для проходження атестації з визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, а також інформацію про форми та строки проведення атестації.

Атестація проводиться не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня отримання запрошення. Атестація може проводитись в інші строки, якщо вони погоджені із заявником письмово.

Атестація може відбуватися у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів вищої освіти.

У разі успішного проходження атестації та присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації за результатами проходження атестації Заявник протягом року з дати проходження атестації має право пройти комплексні контрольні заходи у вищому навчальному закладі, в якому йому було присуджено ступінь вищої освіти та присвоєно відповідну кваліфікацію, та отримати документ про вищу освіту державного зразка та додаток до нього з диференційованими оцінками.

У разі відмови – Комісія приймає рішення про негативний результат проходження атестації, яке затверджує наказом керівник вищого навчального закладу.

Апеляційні заяви щодо процедури атестації та її результати подаються до вищого навчального закладу. Апеляційна комісія вищого навчального закладу за результатами розгляду апеляційної заяви приймає відповідне рішення, яке затверджує керівник вищого навчального закладу. Заявник має право оскаржити зазначене рішення в суді.

Заявник також має право звернутися для проходження атестації до іншого вищого навчального закладу.

Результати атестації можуть анулювати, якщо заявник подав недостовірні відомості.

Основні нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VІІ.
 2. Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 19.05.2016 № 537.
 3. Указ Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» від 7 лютого 2019 року № 32/2019.
 4.  Перелік територіальних громад, які розташовані в районні проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25 квітня 2022 року № 75.
 5. Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8.

Підготували
Юлія Матвєєва, експерт Центру дослідження верховенства права Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
та Дарія Ляшко, студентка «Києво-Могилянської академії»

16.07.2022